The Secret | Bí mật 94/365

Incorporating the rule of fair exchange in your life living the law of attraction.

Be sure that you always give fair exchange in business and in your personal life. In business, always give more value than the money you receive. In your personal life, always give back what you have received. If you have received support from others at a time when you needed it, and then someone asks for your support, be sure to give back the support you have received. All support comes to you through the Universe, and so when you give support back you are giving back to the Universe.

This is living according to the rule of fair exchange, and it is living the law of attraction.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Kết hợp các quy tắc trao đổi công bằng trong cuộc sống để sống hòa hợp với luật hấp dẫn.

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn trao đổi công bằng trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Trong công việc, luôn trao giá trị nhiều hơn số tiền bạn nhận được. Trong cuộc sống cá nhân, luôn trả lại những gì bạn đã nhận. Nếu bạn nhận được hỗ trợ từ ai đó vào đúng lúc bạn cần, và rồi có ai đó mong có sự hỗ trợ từ bạn, hãy hỗ trợ hết mình như khi bạn nhận được. Tất cả mọi sự hỗ trợ và giúp đỡ đến với bạn thông qua Vũ trụ, vì vậy khi bạn thực hiện lại việc hỗ trợ, tức là bạn đang trả lại cho Vũ trụ.

Đây chính là sống theo quy luật trao đổi công bằng, và nó hòa hợp với luật hấp dẫn.

Người dịch: Mai Lam

Cảm nhận

Có lẽ do mình thường vô tư giúp đỡ người khác, nên xung quanh mình luôn có quý nhân giúp đỡ mỗi khi cần.

Sự chân thành không bao giờ thừa. Tất cả đều có vị trí của chính nó.

Sharing

Maybe it’s because I’m often selfless to help others, so I’m always surrounded by precious people to help me when I need it.

Sincerity is never wasted. All have their own place.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: