The Secret | Bí mật 92/365

It is important to remember that it is your thoughts and feelings together that create with the law of attraction, and you cannot seperate them. Also remember that it’s your feelings that are summing up your overall frequency and telling you what you are creating in this moment.

So how are you feeling right now? Could you feel better? Well then, do what it takes right now to feel better.

Rhonda Byrne

Điều quan trọng cần nhớ chính là luật hấp dẫn được tạo ra cùng lúc với những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, và bạn không thể tách rời chúng được. Cũng nên nhớ rằng cảm xúc của bạn là tổng hòa các tần số của bạn và cho bạn biết bạn đang tạo ra những gì trong thời khắc hiện tại.

Vậy bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn có thấy tốt hơn không? Vậy thì, hãy làm những gì cần làm ngay bây giờ để cảm thấy tốt hơn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: