The Secret | Bí mật 91/365

Except our own thoughts, there is nothing absolutely in our power.

René Descartes (1596-1650)

Trừ tư tưởng của ta, chẳng có gì tuyệt đối nằm trong tay ta.
– René Descartes (1596-1650)

Bản dịch của tudiendanhngon.vn


Cảm nhận

Mọi thứ đều có thể thay đổi khi suy nghĩ của mình thay đổi. Vậy nên không có gì là tuyệt đối cả.

Sharing

Everything can change when your thinking changes. So nothing is absolute.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: