The Secret | Bí mật 89/365

Negative thoughts are not who you are. Your true nature is all good. So if by chance a negative thought comes, say to yourself, “These thoughts are not mine, and they do not belong with me. I am all good and I have only good thoughts for myself and everyone.”

Now you are speaking the truth!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Suy nghĩ tiêu cực không phải là bản chất của bạn. Bản chất thực sự của bạn luôn tốt đẹp. Vì vậy, nếu có một suy nghĩ tiêu cực tình cờ xuất hiện, hãy tự nói với bản thân: “Những suy nghĩ này không phải là của tôi, và chúng không thuộc về tôi. Tôi luôn tốt và tôi chỉ có những suy nghĩ tốt cho bản thân và mọi người.”

Bây giờ bạn đang nói sự thật!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nhận ra cái chưa tốt để dừng lại và quay đầu là một điều thật sự đáng quý. Nhưng không thể vì đó mà tự huyễn hoặc rằng tất cả mọi thứ mình làm đều luôn luôn tốt, nếu không sẽ rất dễ lạc đường mà tự mình chẳng hay.

Không ngừng tu tập và phản tỉnh, mới là cách lâu bền.

Sharing

Realizing what is not good to stop and turn around is a really precious thing. But because of that, you can’t fool yourself that everything you do is always good, otherwise it will be easy to lose your way and not know it yourself.

Continuous practice and reflection is the sustainable way.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: