The Secret | Bí mật 88/365

When you focus with someone on a problem they are having, you are not helping them or you, because you are both adding energy to the problem. You are also both attracting more “like” problems to you.

Knowing this, it’s very important for you and the other person to focus on what you both want. The person with the problem should be encouraged to speak about what they want instead of about the problem, which is what they don’t want. The problem arose in the first place from the person thinking or talking about what they didn’t want, so the chain reaction must stop. Help those close to you by encouraging them to speak the words of what they want. That is always the solution.

Rhonda Byrne

Khi bạn cùng ai đó tập trung vào một vấn đề mà họ đang gặp phải, tức là bạn đang không thật sự giúp cho họ hoặc chính bạn, bởi vì cả hai đang tiếp thêm năng lượng cho vấn đề đó. Thậm chí bạn còn đang thu hút thêm một phiên bản “thích” vấn đề của chính mình.

Biết được điều này, bạn và người ấy phải tập trung vào những điều cả hai mong muốn. Người gặp vấn đề nên được khuyến khích nói ra điều họ muốn thay vì nói về vấn đề mà họ không muốn. Vấn đề sẽ bắt đầu nảy sinh khi người đó nhen nhóm ý nghĩ hoặc lời nói về việc họ không muốn, vì vậy phải dừng phản ứng dây chuyền này lại. Giúp những người thân thiết với bạn bằng cách khích lệ họ nói những lời về điều họ muốn. Đó luôn là giải pháp.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: