The Secret | Bí mật 87/365

You can turn your life into paradise, but the only way you can do it is to make the inside of you a paradise. There is no other way.

You are the cause; your life is the effect.

Rhonda Byrne

Bạn có thể biến cuộc sống của mình thành thiên đường, nhưng cách duy nhất mà bạn có thể làm chính là khiến nội tâm của mình trở thành thiên đường. Không có cách nào khác.

Bạn là nhân, và cuộc sống của bạn chính là quả.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: