The Secret | Bí mật 86/365

The law of attracction is infallible, and every single person is getting what they are asking for, even though most of the time each person is not aware that they are asking for what they don’t want. There is such absolute beauty in the law, which is so responsive and giving in every single moment so that we can experience our lives.

The law never changes – we must learn how to live in harmony with the law. That is the greatest task for every single human being.

Rhonda Byrne

Luật hấp dẫn không bao giờ sai, và mỗi người đều nhận được thứ họ yêu cầu, dù phần lớn thời gian họ không nhận thức được rằng họ đang yêu cầu những thứ mà họ không mong muốn. Luật hấp dẫn đẹp đẽ là thế, mỗi phút mỗi giây đều cảm nhận và cho đi để chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống của chính mình.

Luật hấp dẫn không bao giờ thay đổi – chúng ta phải học cách sống hòa hợp với luật hấp dẫn. Đây là nhiệm vụ tuyệt vời nhất của mỗi con người.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: