The Secret | Bí mật 84/365

In every word you use, there is a power germ which expands and projects itself in the direction your word indicates, and ultimately develops into physical expression. For example, you wish the consciousness of joy. Repeat the word “joy” secretly, persistently, and emphatically. The repetition of the word “joy” sets up a quality of vibration which causes the joy germ to begin to expand and project itself until your whole being is filled with joy. This is not a mere fancy, but a truth.

Genevieve Behrend (1881-1960)
Your Invisible Power

Trong mỗi từ bạn sử dụng có một mầm sức mạnh mở rộng và tự phóng chiếu theo hướng bạn chỉ định, cuối cùng phát triển thành biểu hiện cụ thể. Ví dụ, bạn muốn có niềm vui. Lặp lại từ “niềm vui” một cách âm thầm, kiên trì và dứt khoát. Việc lặp đi lặp lại từ “niềm vui” sẽ tạo làn sóng rung động chất lượng khiến mầm vui bắt đầu nảy nở và tự phóng chiếu cho đến khi toàn bộ con người bạn tràn ngập niềm vui. Đây không phải là một sự tưởng tượng đơn thuần, mà là một sự thật.

– Genevieve Behrend (1881-1960)
Sức mạnh vô hình của bạn

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: