The Secret | Bí mật 83/365

Whenever you remember, at any time of the day, say “I AM JOY”. Say it hundreds of times a day if you like. Say it often, but say it very, very slowly, giving equal emphasis to each word. I – AM – JOY. Feel the meaning of the words as you slowly say them, and experience as much of a feeling of joy within you as you can. Build on that feeling every single day. You will get better and better at it.

Feel that joy inside you more than you react to outside circumstances, and you will change the outside circumstances.

Joy attracts joy.

Rhonda Byrne

Bất cứ khi nào bạn nhớ, vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, hãy nói “TÔI LÀ NIỀM VUI”. Hãy nói điều đó hàng trăm lần một ngày nếu bạn thích. Hãy nói thường xuyên, nhưng hãy nói thật… thật… chậm rãi, nhấn mạnh cho đồng đều từng từ. TÔI – LÀ – NIỀM VUI. Cảm nhận ý nghĩa của các từ khi bạn chậm rãi nói chúng và trải nghiệm cảm giác vui vẻ bên trong bạn càng nhiều càng tốt. Xây dựng cảm giác đó mỗi ngày. Bạn sẽ ngày càng giỏi hơn.

Cảm nhận niềm vui bên trong bạn nhiều hơn phản ứng với hoàn cảnh bên ngoài, và bạn sẽ thay đổi hoàn cảnh bên ngoài.

Niềm vui thu hút niềm vui.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: