The Secret | Bí mật 82/365

The effective use of affirmation depends entirely on how much you believe them when you say them. If there is no belief, then the affimation is just words that have no power. Belief adds power to your words.

When you believe what you say, you just created it, no matter what it is.

Rhonda Byrne

Việc sử dụng hiệu quả câu khẳng định phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ tin tưởng của bạn khi nói ra. Nếu không có niềm tin, thì câu khẳng định kia sẽ chỉ là những lời nói không có sức mạnh. Niềm tin tiếp thêm năng lượng cho ngôn từ của bạn.

Khi bạn tin tưởng vào những gì mình nói, bạn đã tạo ra nó, bất kể đó là gì.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: