The Secret | Bí mật 81/365

The law of attraction is like a giant photocopying machine, giving back to you exactly what you are thinking and feeling. If things are coming into your life that you do not want, then it is certain that most of the time you are not aware of the thoughts you are thinking or of your feelings. Become aware of your feelings so when you are not feeling good you can stop and change the way you feel. And how do you do that? You think thoughts that make you feel good.

Remember that you cannot think good thoughts and feel bad, because your feelings are the result of your thoughts.

Rhonda Byrne

Luật hấp dẫn giống như một cỗ máy photocopy khổng lồ, trả lại cho bạn chính xác những gì bạn đang nghĩ và đang cảm nhận. Nếu mọi thứ đang đến với cuộc sống của bạn mà bạn không mong muốn, thì chắc chắn rằng phần lớn thời gian bạn không nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc mà bạn đang có. Nhận thức được cảm xúc của mình để khi cảm thấy không ổn, bạn có thể dừng lại và thay đổi cách cảm nhận của mình. Và làm thế nào để bạn làm điều đó? Hãy nghĩ những suy nghĩ khiến bạn cảm thấy dễ chịu.

Hãy nhớ rằng bạn không thể có những suy nghĩ tốt mà lại cảm thấy tồi tệ, bởi vì cảm xúc của bạn chính là kết quả từ những suy nghĩ của bạn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: