The Secret | Bí mật 79/365

Our natural state of being is joy. It takes so much energy to think negative thoughts, to speak negative words, and to feel miserable. The easy path is good thoughts, good words, and good deeds.

Take the easy path.

Rhonda Byrne

Trạng thái tự nhiên của chúng ta là niềm vui. Phải mất rất nhiều năng lượng để nghĩ những điều tiêu cực, nói ra lời tiêu cực và cảm thấy đau khổ. Con đường dễ đi là nghĩ những điều tốt, nói những lời phải, và làm việc thiện lành.

Hãy chọn đường dễ mà đi.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: