The Secret | Bí mật 78/365

Your advancement in mastering the law of attraction is based on learning and then practicing what works best for you.

Every day you can see what you have been thinking through what is happening in your life. Your entire world is a movie, showing you how you are going. You are not in the dark – you are getting feedback. Learn from the feedback. Observe what comes to you easily and think about what you did for that thing to come easily.

Know yourself, and you will become a master of the law of attraction.

Rhonda Byrne

Sự tiến bộ của bạn trong việc nắm vững luật hấp dẫn dựa trên việc học hỏi và thực hành những gì phù hợp nhất với bạn.

Mỗi ngày bạn có thể thấy những gì bạn đã và đang nghĩ thông qua những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Toàn bộ thế giới của bạn là một bộ phim, cho bạn thấy bạn đang đi như thế nào. Bạn không ở trong bóng tối – bạn đang nhận được phản hồi. Học hỏi từ các phản hồi. Quan sát điều gì đến với bạn một cách dễ dàng và nghĩ về những gì bạn đã làm để điều đó đến dễ dàng.

Hiểu rõ bản thân, và bạn sẽ trở thành bậc thầy của luật hấp dẫn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: