The Secret | Bí mật 77/365

Man is what he believes.

Anton Chekhov (1860-1904)
The Notebook of Anton Chekhov

Con người là bản thể được tạo nên từ niềm tin của chính họ.
– Anton Chekhov (1860-1904)
Sổ tay của Anton Chekhov

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nghe nói rằng Vũ trụ không biết chữ “không”, cũng không thích thể phủ định, nên nếu như trong đầu mình cứ nghĩ “tôi không muốn trở thành con người như vậy”, Vũ trụ sẽ hiểu thành “tôi muốn trở thành con người như vậy”. Vậy nên ông bà mình mới có câu “ghét của nào Trời trao của đó”. Vì mình nghĩ cái gì nhiều thì cái đó sẽ đến, dù là khẳng định hay phủ định.

Vậy nên hễ muốn cái gì cứ trực tiếp nghĩ về nó, đừng ngại ngùng hay tỏ vẻ tinh tế mà nói điều ngược lại.

Sharing

It is said that the Universe doesn’t know the word “no”, nor does it like negative sentences, so if we keep thinking “I don’t want to be that person”, the Universe will understand it as “I want to be the person like that”. That’s why there is a proverb that says “Whatever you hate, God gives it”. Because we think about something a lot, it will come, whether it is positive or negative.

So whenever you want something, think about it directly, don’t be shy or show subtlety to say the opposite.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: