The Secret | Bí mật 75/365

Get into the feeling of having what you want now, and keep feeling that. It will be the most wonderful feeling in the world. As you practice the feeling, it will get stronger and stronger. You will begin to feel that you already have what you want. When you do this, the law must respond.

Remember that the law has never failed in anything it has undertaken, and it will not fail in your case either.

Rhonda Byrne

Hòa cùng cảm giác có được mọi thứ bạn muốn ngay bây giờ, và duy trì cảm giác đó. Đó sẽ là thứ cảm giác tuyệt vời nhất thế gian. Khi bạn không ngừng tập luyện và cảm nhận, nó sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bạn đã có được tất cả những gì mình mong muốn. Khi bạn làm điều này, luật hấp dẫn chắc chắn sẽ hồi đáp.

Hãy nhớ rằng luật hấp dẫn chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ điều gì nó đã đảm nhận, và nó cũng sẽ không thất bại trong trường hợp của bạn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: