The Secret | Bí mật 74/365

Any words you speak have a frequency, and the moment you speak them they are released into the Universe. The law of attraction responds to all frequencies, and so it is also responding to the words that you speak. When you use very strong words, such as “terrible”, “shocking”, and “horrible” to describe any situation in your life, you are sending out an equally strong frequency, and the law of attraction must respond by bringing that frequency back to you.

The law is impersonal and simply matches your frequency. Do you see how important it is for you to speak strongly about what you want, and not to use strong words about what you don’t want?

Rhonda Byrne

Bất kỳ từ nào bạn nói đều có một tần số nhất định, và tại thời điểm bạn nói, chúng sẽ được giải phóng vào Vũ trụ. Luật hấp dẫn sẽ phản ứng với tất cả các tần số, và vì vậy nó cũng sẽ phản ứng với lời bạn đã nói. Khi bạn sử dụng những từ rất mạnh như “kinh khủng”, “sốc” và “khủng khiếp” để mô tả bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống của mình, bạn đang phát ra một tần số mạnh tương ứng và luật hấp dẫn sẽ phản ứng lại bằng cách đẩy tần số đó trở lại cho bạn.

Luật hấp dẫn không mang tính cá nhân và nó đơn giản chỉ là ghép đôi với tần số của bạn. Bạn đã thấy tầm quan trọng của việc nói những lời mạnh mẽ về điều bạn muốn, và không dùng những từ mạnh cho điều mà bạn không muốn rồi chứ?

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: