The Secret | Bí mật 71/365

To understand how you might be thinking thoughts without realizing it, stop right now, close your eyes, and do not think a single thought for ten seconds.

If thoughts came even though you decided to stop them, you know thoughts are happening in your life without your knowledge of them. If your mind will not obey you and stop for ten seconds, can you imagine the amount of thoughts that are being produced in one day?

You can change this and master your mind. All it takes is practicing the process of not thinking a thought for ten seconds. In a short amount of time you will be able to stop all thoughts for ten seconds, fifteen seconds, thirty seconds, and so on, until you are the one who decides whether you will think a thought or not. The peace that comes when you are the master of your mind is indescribable, and along with that you will also be a master of the law of attraction. Imagine that!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Để hiểu được làm thế nào mà bạn có thể tư duy trong trạng thái bất tri bất giác, hãy lập tức dừng lại, nhắm nghiền đôi mắt và không nghĩ ngợi điều gì trong 10 giây.

Nếu những suy nghĩ vẫn xuất hiện ngay cả khi bạn quyết định dừng chúng lại, có nghĩa là việc tư duy vẫn đang tiếp diễn trong cuộc sống của bạn mà bạn chẳng hề hay biết về chúng. Nếu tâm trí của bạn không nghe lời và dừng lại trong 10 giây, bạn có thể tưởng tượng xem khối lượng suy nghĩ mà bạn tạo ra trong một ngày là bao nhiêu không?

Bạn có thể thay đổi điều này và làm chủ suy nghĩ của mình. Tất cả những gì cần làm là tập ngừng suy nghĩ hiện có trong 10 giây. Trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ có thể dừng mọi suy nghĩ trong 10 giây, 15 giây, 30 giây… cho đến khi bạn là người chủ động quyết định xem mình có suy nghĩ hay không. Sự bình yên có được khi bạn là người làm chủ tâm trí của mình là điều không thể diễn tả. Và cùng với đó, bạn cũng sẽ là người làm chủ luật hấp dẫn. Hãy tưởng tượng về điều đó!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Ngừng lại việc suy nghĩ tiêu cực là cách tốt nhất để bảo vệ tiềm thức của chính mình.

Sharing

Stopping negative thinking is the best way to protect your subconscious.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: