The Secret | Bí mật 68/365

When there is a big change of energy which effects our lives, we often label it as “bad” and cause ourselves sorrow, pain, and suffering by resisting that change. But you always have a choice.

In the Universe there is never just one way, and you are never trapped with no way out, no matter what has occurred. In every circumstance and moment of your life there are two paths available to you. The two paths are the positive and the negative, and YOU are the one who chooses which path you will take.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Khi năng lượng có một sự thay đổi lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, chúng ta thường cho nó là “xấu” và tự gây ra cho mình nỗi buồn, sự đau đớn và khổ sở bằng cách chống lại những thay đổi đó. Nhưng bạn luôn có sự lựa chọn.

Trong Vũ trụ bao la này, không bao giờ chỉ có một con đường duy nhất, và bạn sẽ không bao giờ bị mắc kẹt không lối thoát, dù điều gì đã xảy ra đi nữa. Trong từng hoàn cảnh và khoảnh khắc của cuộc đời, luôn có hai con đường dành cho bạn. Đó là tích cực và tiêu cực. Và BẠN là người lựa chọn con đường mình sẽ đi.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Thật trùng hợp khi sáng nay vừa ngủ dậy, mình đọc một bài chia sẻ trên trang Facebook của Hiên Nhà. Trong đó có câu:
“Hạnh phúc chưa hẳn đã tốt,
Đau khổ chưa hẳn là không tốt.
Vượt trên cả hạnh phúc và đau khổ,
Bạn sẽ tìm lại chính mình.”

Hay như câu chuyện Tái Ông Thất Mã mà mình đã chia sẻ trong Bí mật 22 và cuốn sách Bắt đầu từ một lựa chọn được đề cập trong Bí mật 38, tất cả mọi thứ xảy đến đều bắt nguồn từ những gì mình đã chọn, và sẽ tạo thành những câu chuyện khác nhau qua mỗi lần chọn lựa ngã rẽ. Và dù là chọn A hay B, sẽ thật khác nếu đặt vào đó một tâm thế khác.

Đứng trước sự thay đổi đột ngột của sếp lớn về một chiến dịch sắp ra mắt, ai nấy cũng nháo nhào bất an. Nếu đầu óc chỉ vẫn loay hoay ở việc tại sao sếp lại thay đổi vào phút chót như thế, sẽ tự mình khiến bản thân rơi vào bế tắc. Chỉ có những người lạc quan, không màn oán than mà tập trung suy nghĩ cho phương án kế tiếp và coi đó là thử thách cần vượt qua, sẽ có tâm thế thật thoải mái để chiến đấu thêm bền bỉ.

Đi đường nào cũng được, tâm an là được.

Sharing

Coincidentally, when I woke up this morning, I read a post shared on the Facebook page of Hien Nha. It includes the sentence:
“Happiness is not always good,
Suffering is not always bad.
Beyond happiness and suffering,
You will find yourself again.”

Or like the story of The horse that ran away that I shared in Secret 22 and the book Choose Your Own Adventure mentioned in Secret 38, everything that happens comes from what I choose, and will create different stories through each turn. And whether it’s A or B, it makes a difference to put in a different mindset.

Facing the sudden change of the big boss about an upcoming campaign, everyone was in an uproar. If your mind is still confused about why the boss changed at the last minute, you will bring yourself into a deadlock. Only those who are optimistic, do not complain, but focus on thinking about the next option and consider it a challenge to overcome, will have a very comfortable mind to fight more persistently.

You can go any way, peace of mind is okay.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: