The Secret | Bí mật 67/365

To allow the Universe to move you in your life to happier and better things, you are going to need to look around you and appreciate the good things here and now. Seek the beautiful things and count the blessings of where you are. Dissatisfaction will not bring the happier and the better into your life. Dissatisfaction roots you to the spot where you currently are, but appreciation for what you have attracts the happier and better to you.

Remember that you are a magnet!
Appreciation attracts appreciation!

Rhonda Byrne

Để cho phép Vũ trụ dẫn dắt bạn hướng đến những điều hạnh phúc và tốt đẹp hơn trong cuộc sống, bạn cần nhìn ngắm và đánh giá cao những điều tốt đẹp xung quanh mình, ở đây và ngay bây giờ. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp và đếm những phước lành tại nơi bạn ở. Sự không hài lòng sẽ không mang lại hạnh phúc và tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Sự bất mãn sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ, nhưng sự tán thưởng những gì bạn đang có sẽ càng giúp bạn thu hút thêm hạnh phúc và những điều tốt đẹp.

Hãy nhớ rằng bạn chính là một thỏi nam châm!
Sự tán thưởng sẽ thu hút sự tán thưởng!

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: