The Secret | Bí mật 64/365

We can never bring anything to us unless we are grateful for what we have. In fact, if somebody was completely and utterly grateful for everything, they would never have to ask for anything, because it would be given to them before they even asked.

That is the power of Gratitude.

Rhonda Byrne

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận được bất cứ thứ gì trừ khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có. Trên thực tế, nếu ai đó thật sự biết ơn tất cả những gì mình có được, họ sẽ chẳng bao giờ phải đòi hỏi điều gì, vì điều đó đã được trao cho họ ngay cả khi họ chưa lên tiếng yêu cầu.

Đó là sức mạnh của Lòng biết ơn.

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: