The Secret | Bí mật 56/365

We are sending out thoughts of greater or less intensity all the time, and we are reaping the results of such thoughts. Not only do our thought-waves influence ourselves and others, but they have a drawing power – they attract to us the thoughts of others, things, circumstances, people, “luck”, in accord with the character of the thought uppermost in our minds.

William Walker Atkinson (1862-1932)
Thought Vibration

Chúng ta luôn gửi đi những suy nghĩ với cường độ lớn hoặc nhỏ, và chúng ta đang gặt hái kết quả của những suy nghĩ đó. Các làn sóng tư duy của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến bản thân và người khác, mà nó còn có sức lôi cuốn – kéo chúng ta vào các suy nghĩ về người khác, những sự vật, hoàn cảnh, con người, “sự may mắn”, phù hợp với đặc tính tư duy quan trọng nhất trong tâm trí của chúng ta.

– Trích Rung động trong suy nghĩ
William Walker Atkinson (1862-1932)

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: