The Secret | Bí mật 55/365

Anybody who thinks negative thoughts about someone else has those negative thoughts return to them multiplied. It doesn’t matter how many people are thinking negatively about someone; if that person is in joy those thoughts can never reach them, because they are on a different frequency. Instead, all the negative thoughts will multiply and return to the people who were thinking them.

No-one else can bring negativity into our lives through their thoughts, unless we allow our frequency to lower to the same negative frequency as theirs.

Rhonda Byrne

Bất kỳ ai nghĩ những suy nghĩ tiêu cực về người khác, thì những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ trở lại với họ gấp bội. Có bao nhiêu người đang nghĩ tiêu cực về ai đó không quan trọng; nếu người đó vui vẻ thì những suy nghĩ tiêu cực sẽ không thể chạm đến họ, bởi vì nó ở một tần số khác. Thay vào đó, tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ nhân lên và quay trở lại với những người đang nghĩ về nó.

Không có bất kỳ ai có thể mang tiêu cực vào cuộc sống của người khác thông qua suy nghĩ của họ, trừ khi chúng ta cho phép tần số của mình giảm xuống cùng tần số tiêu cực với tần số của họ.

Cảm nhận

Mỗi tần số cũng giống như các tầng lầu trong một tòa nhà. Khi vào thang máy bấm một số cụ thể, nó sẽ dẫn bạn lên một tầng cụ thể. Cũng giống như thói quen nghe radio. Mỗi khi muốn nghe một đài bất kỳ, chúng ta cần phải vặn nút để thay đổi tần số. Mỗi tần số tương ứng với một đài cụ thể.

Sharing

Each frequency is like the floors in a building. When entering the elevator press a specific number, it will lead you to a specific floor. Just like the habit of listening to the radio. Every time we want to listen to any station, we need to turn the knob to change the frequency. Each frequency corresponds to a specific station.

Hồi nhỏ mình hay nghe radio FM tần số 99 MHz, nghe đến tận lên đại học. Thi thoảng cũng rà sang đài khác, khi chương trình Quà tặng Âm nhạc kết thúc. Cứ mỗi lần vặn như vậy sẽ làm thay đổi tần số kết nối, và mỗi tần số khác nhau sẽ kết nối mình đến những chương trình khác nhau.

When I was a kid, I used to listen to 99 MHz FM radio, until I went to university. From time to time also check another station, when the Music Gift Program ends. Each turn will change the connection frequency, and each different frequency will connect you to different programs.

Luật hấp dẫn có lẽ cũng hoạt động giống vậy. Vặn sang một tần số khác, sẽ là một thế giới khác, và gặp những “thính giả” khác.

The law of attraction probably works the same way. Turn to another frequency, it will be another world, and meet other “audiences”.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: