The Secret | Bí mật 54/365

The entire world and every single detail in your day are all showing you the frequency within you. The evidence of your frequency is speaking to you in every moment through the people that you experience, the circumstances, and the events.

Life is mirroring back to you what you are holding inside you.

Rhonda Byrne

Cả thế giới và từng chi tiết nhỏ nhất diễn ra trong ngày của bạn đều đang thể hiện tần số bên trong bạn. Bằng chứng về tần số của bạn đang nói với bạn thông qua từng khoảnh khắc mà bạn tiếp xúc với ai đó, hay những hoàn cảnh và sự kiện mà bạn đã trải qua.

Cuộc sống là tấm gương phản chiếu lại những gì bạn đang giữ trong mình.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: