The Secret | Bí mật 53/365

If you want to attract appreciation for what you do, then move through your life appreciating and complimenting others.

If you find fault with another, then you just brought others finding fault with you. If you judge another, then you just brought judgment to you. And if you appreciate others, you will bring appreciation to you. You have to make the quality dominant in you first, before you can attract it in your outside world.

Rhonda Byrne

Nếu bạn muốn nhận được đánh giá cao cho những gì mình làm, thì hãy khen ngợi và tán thưởng những người khác xuất hiện trong cuộc sống của bạn.

Nếu bạn săm soi vào cái sai của người khác, thì bạn chỉ thu hút những người sẵn sàng bới vết cái sai của bạn. Nếu bạn phán xét người khác, thì bạn sẽ gặp phải những người phán xét bạn. Và nếu bạn đánh giá cao người khác, thì bạn sẽ gặp được những người thật sự đánh giá cao bạn. Chỉ khi những phẩm chất tốt đẹp chiếm ưu thế bên trong bạn, thì bạn mới có thể thu hút những điều mình muốn trong thế giới bên ngoài.

Cảm nhận

Vẫn là câu nói cũ đã được đề cập trong phần Cảm nhận của Bí mật 12: Lượng đủ thì chất đổi.

Như một sự hữu duyên, khi viết bài này, mình vô tình lướt Facebook thấy một video với thông điệp: “Có điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều ❤️

Cho càng nhiều, sẽ nhận càng nhiều. Còn cho gì và nhận gì, đều do chính chúng ta quyết định.

Sharing

There is still a familiar saying that I was mentioned in Sharing part of The Secret 12: Enough quantity changes quality.

As a fate, when writing this article, I accidentally surfed Facebook and saw a video with the message: “Miracles happen to people who really love: the more they give, the more they have ❤️

The more you give, the more you will receive. What to give and what to receive, it is up to us to decide.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: