The Secret | Bí mật 52/365

If you are visualizing all of the time and nothing is happening, it means that you are overriding your intention in some other powerful way that you are not aware of. What are you thinking? What words are you speaking? What actions are you taking? If you’re not sure, ask the law of attraction to show you where you are overriding your intention, and it will be shown to you clearly.

Rhonda Byrne

Nếu bạn vẫn đang hình ảnh hóa các ước muốn của mình trong mọi lúc mà chẳng có gì xảy ra, điều đó có nghĩa là bạn đang ưu ái cho một ý định nào khác mạnh mẽ hơn mà có lẽ chính bạn cũng không nhận thức được. Bạn đang nghĩ gì? Bạn đang nói gì? Bạn đang làm gì? Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi luật hấp dẫn để chỉ cho bạn thấy nơi bạn đang hướng về ý định của mình, và nó sẽ cho bạn thấy thật rõ ràng.

Cảm nhận

Mọi sự sao nhãng sẽ làm bánh răng lệch đường ray. Chỉ có tập trung mới đem lại sức mạnh thật sự và chuyển hóa mọi nỗ lực thành kết quả.

Sharing

Any distraction will cause the gears to derail. Only concentration can bring true strength and transform all efforts into results.

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: