The Secret | Bí mật 50/365

Take a moment to think about all that nature gives to you every single day to that you can live. And yet nature never asks for anything in return.

That is true giving.

Rhonda Byrne

Hãy dành chút thời gian để nghĩ về tất cả mọi thứ mẹ thiên nhiên ban tặng mỗi ngày để bạn được sống. Và thiên nhiên không bao giờ yêu cầu bạn đáp lại bất kỳ thứ gì.

Đó là sự cho đi thật sự.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Vậy nên, muốn duy trì sự sống, hãy bảo vệ thiên nhiên.

Sharing

So, if you want to maintain life, protect nature.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam
365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: