The Secret | Bí mật 46/365

If you are just beginning to use the principles of The Secret, my advice to you is to focus on working on the frequency of your being first. Ask for what you want, and then WORK on the inside of you. WORK on lifting the frequency of your being through your thoughts and feelings.

Tune your frequency to be in harmony with the Universe. The frequency of the Universe is a frequency of pure goodness!

Rhonda Byrne

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng các nguyên tắc của Bí mật, lời khuyên dành cho bạn là trước tiên hãy tập trung làm việc với tần số hiện tại của mình. Hỏi bản thân muốn gì, và LÀM từ tận đáy lòng. Hãy LÀM để nâng cao tần số xuất hiện của bạn thông qua suy nghĩ và cảm xúc.

Điều chỉnh tần số của bạn để hòa hợp với Vũ trụ. Tần số của Vũ trụ là một tần số của sự tốt lành thuần khiết!

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: