The Secret | Bí mật 45/365

When you are beginning to create intentionally, it is often better to focus on one thing at a time. With practice you will have great power to harness your energy, and then you will be able to focus on many things at the one time.

Imagine your mind as a magnifying glass with the sun shining through it. As you hold the magnifying glass steady in one place, you will create a fire. There is no difference between a magnifying glass and the sun, and your mind and the Universe.

Rhonda Byrne

Khi bắt đầu sáng tạo có chủ đích, thường sẽ tốt hơn nếu bạn tập trung vào một việc duy nhất tại một thời điểm. Thông qua rèn luyện, bạn sẽ có đủ sức mạnh để khai phóng năng lượng của mình, và sau đó bạn có thể tập trung vào nhiều thứ cùng lúc.

Hãy tưởng tượng tâm trí bạn như một chiếc kính lúp với tia nắng chiếu xuyên qua. Khi bạn cố định vị trí chiếc kính lúp ở một chỗ đủ lâu, bạn sẽ tạo ra lửa. Không có sự khác biệt giữa kính lúp và mặt trời, hay tâm trí của bạn và Vũ trụ.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: