The Secret | Bí mật 44/365

The key to visualization is to keep the picture moving in your mind, and yourself moving in the picture. If you keep the picture moving like a movie, you can master visualization really quickly. If the picture is static it is a lot harder to hold the picture in your mind.

Keep your visualization busy with lots of movement, and your mind will become so captivated it will not be able to think of anything else.

Rhonda Byrne

Chìa khóa của sự tưởng tượng là giữ cho bức tranh luôn chuyển động trong tâm trí bạn, và bạn cũng chuyển động trong bức tranh đó. Nếu bạn giữ cho hình ảnh luôn chuyển động như một bộ phim, bạn có thể làm chủ hình ảnh thật nhanh chóng. Nếu bức tranh đó ở dạng tĩnh, sẽ thật khó để bạn ghi nhớ nó trong tâm trí.

Giữ cho những hình ảnh của bạn luôn bận rộn trong chuyển động, và tâm trí của bạn sẽ trở nên say đắm đến mức không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Hình dung càng sống động, khả năng thành hiện thực càng cao.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: