The Secret | Bí mật 43/365

You have been using The Secret all of your life – there is no time when you haven’t been using it. You are using it whether you bring things you want or things you don’t want. Every person, event, and circumstance – in every single day – comes to you through the law of attraction.

Rhonda Byrne

Bạn sử dụng Bí mật trong suốt cả cuộc đời – không lần nào không dùng đến nó. Bạn đang sử dụng nó ngay cả khi bạn có thứ mình muốn hay không muốn. Mỗi người, mỗi sự kiện và hoàn cảnh – trong từng ngày cụ thể – đều đến với bạn thông qua luật hấp dẫn.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

I’m sorry
Please forgive me
Thank you
I love you

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: