The Secret | Bí mật 41/365

Einstein told us that time is just an illusion. When you understand and accept that there is no time; you can see that whatever you want in the future already exists. That is why when you write, imagine, or speak of your desire, you should use the present tense. Radiate your desire in your mind, heart, and body, and see it as here now.

Rhonda Byrne

Einstein đã từng nói, thời gian chỉ là một ảo ảnh. Khi bạn hiểu và chấp nhận rằng thời gian không hiện hữu, bạn có thể thấy bất cứ thứ gì bạn muốn trong tương lai đều đã tồn tại. Đó là lý do vì sao khi bạn viết, tưởng tượng hoặc nói về mong muốn của mình, bạn nên sử dụng thì hiện tại. Hãy bộc lộ ước muốn trong tâm trí, trái tim và cả cơ thể của bạn, và xem như nó đang ở đây ngay bây giờ.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Tin rằng mình đang có thứ gì, thì thứ đó sẽ có trong mình.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: