The Secret | Bí mật 39/365

It is so important that you are grateful for everything in your life. Many people focus on the one thing they want and then forget to be grateful for all the things they have. Without gratitude you cannot achieve anything through the law of attraction, because if you are not emanating gratitude from your being, then by default you are emanating ungratefulness. Be proactive and use the frequency of your being to receive what you want.

Rhonda Byrne

Biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của mình thật sự rất quan trọng. Nhiều người tập trung vào một thứ họ muốn mà quên biết ơn tất cả mọi thứ họ có. Không có lòng biết ơn sẽ không thể đạt được điều gì thông qua luật hấp dẫn, bởi vì nếu bạn không phát ra lòng biết ơn từ chính bản thể của mình, thì mặc nhiên bạn đang phát ra sự vô ơn. Hãy chủ động và sử dụng tần suất xuất hiện của bạn để nhận được những gì bạn muốn.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: