The Secret | Bí mật 37/365

To change our lives, at some point we have to decide that, rather than suffer anymore, we are going to live in happiness. And the only way we can do that is to make the decision to look for things to appreciate, no matter what.

As we begin to focus on the good and the brighter side of things, the law of attraction responds by sending back to us the exact photocopy of our new thoughts. And good things begin to appear. And then more good things, and then more…

Rhonda Byrne

Để thay đổi cuộc sống của mình, đến một lúc nào đó chúng ta phải quyết định rằng thay vì tiếp tục khổ đau, chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc. Và cách duy nhất để thực hiện điều đó là quyết định tìm kiếm những thứ đáng trân trọng, bất kể điều gì.

Khi chúng ta bắt đầu tập trung vào những mặt tốt đẹp và tươi sáng hơn, luật hấp dẫn sẽ phản ứng bằng cách gửi lại bản sao chính xác những suy nghĩ mới của chúng ta. Và những điều tốt đẹp bắt đầu xuất hiện, tiếp tục xuất hiện và nhiều hơn thế nữa…

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Qua nay bận rộn dựng chiếc clip Tết của đại gia đình, thấy mọi người tất bật cùng nhau đón Tết mà lòng thấy bồi hồi, một sự rúng động trong hạnh phúc.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: