The Secret | Bí mật 36/365

The law of attraction is impersonal. It operates just like a photocopying machine. The law is photocopying what you are thinking and feeling in every moment, and then sending an exact photocopy back to you – which becomes your life. That makes your ability to change your entire world so very easy.

To change the outside world all you have to do is change the way you think and feel, and the law of attraction will photocopy the change.

Rhonda Byrne

Luật hấp dẫn khách quan đến mức vô vị. Nó hoạt động như cái máy photocopy, sao chụp những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận trong từng khoảnh khắc, rồi gửi lại cho bạn một bản sao vô cùng chính xác – thứ trở thành cuộc sống của bạn. Điều này làm cho khả năng thay đổi toàn bộ thế giới của bạn trở nên thật dễ dàng.

Để thay đổi thế giới bên ngoài, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi cách nghĩ và cảm nhận của chính mình, rồi luật hấp dẫn sẽ sao chụp sự thay đổi đó.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Những gì mình đã làm và lựa chọn trong quá khứ tạo nên mình của ngày hôm nay, điều này không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì có thể. Tiếp tục như hiện tại hay rẽ sang hướng khác, tất cả đều bắt đầu từ một lựa chọn.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: