The Secret | Bí mật 35/365

The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit. And the habit hardens into character. So watch the thought and its ways with care. And let it spring from love, born out of concern for all beings.

Buddha (c.563-c.483 BC)

Ý nghĩ biểu thị thành lời nói. Lời nói thể hiện thành hành động. Hành động phát triển thành thói quen. Và thói quen trui rèn thành tính cách. Vì vậy, hãy quan sát ý nghĩ và cách nghĩ thật cẩn thận. Và hãy để nó khởi phát từ tình yêu, được sinh ra từ sự quan tâm đến tất cả chúng sinh.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Cho đi chân thành sẽ nhận lại chân thành. Nếu hiện tại cho đi rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu hoặc thậm chí nhận lấy điều ngược lại, có nghĩa là trong phút giây nào đó ở quá khứ, mình cũng đã cho đi điều tương tự.

Tiếp tục cho đi chân thành, chắc chắn sẽ nhận lấy chân thành, vào thời điểm chín muồi.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: