The Secret | Bí mật 33/365

Did you know that if your life was not changing, you would not exist? Our Universe and everything in it is continually changing, because our Universe is made of energy. Energy can exist only if it is in motion and changing. If energy stopped being in motion, our entire Universe and all Life would finish.

Our lives are also energy, and therefore they too must always be in motion and continue to change. You cannot stop the motion and change in your life, and nor would you want to. The changing nature of energy gives us Life. It causes Life to grow and causes us to grow.

Rhonda Byrne

Bạn có biết, nếu cuộc sống không thay đổi, bạn sẽ không tồn tại? Vũ trụ của chúng ta cùng tất cả mọi thứ trong đó luôn không ngừng thay đổi, vì Vũ trụ được tạo ra từ năng lượng. Năng lượng chỉ có thể tồn tại nếu nó chuyển động và thay đổi. Nếu năng lượng ngừng chuyển động, cả Vũ trụ và tất cả Sự sống sẽ kết thúc.

Cuộc sống của chúng ta cũng là năng lượng, và do đó chúng cũng phải luôn vận động và không ngừng thay đổi. Bạn không thể ngừng chuyển động và thay đổi cuộc sống của mình, và bạn cũng không muốn như vậy. Bản chất thay đổi của năng lượng mang lại cho chúng ta Sự sống. Nó làm cho Cuộc sống phát triển và khiến chúng ta phát triển.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Thông điệp hôm nay làm mình bỗng nhớ tới hai thứ:

  1. Sự chuyển động tạo ra dòng điện
  2. Bộ sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

Dòng điện chính là dòng chuyển dịch có hướng của nhiều hạt mang điện. Trong các mạch điện, dòng điện được tạo ra do sự chuyển dịch của các hạt electron dọc theo dây dẫn. Nếu các hạt electron không chuyển dịch, dòng điện sẽ không tồn tại.

Cũng như con người vậy, nếu dậm chân ở mãi một chỗ, bản thân sẽ thụt lùi, vì cả xã hội luôn không ngừng tiến tới.

Và vì Vũ trụ được tạo ra từ năng lượng, nên chúng ta sẽ có một Cuộc sống thật tốt đẹp nếu tạo ra và duy trì cho mình năng lượng tốt.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: