The Secret | Bí mật 31/365

You have the ability to command anything. Here is something you can say to command that negative thoughts leave you:

“Be gone! You have no part in me. I am Spirit. I harbor only the good and perfect thoughts of Spirit.”

Never were truer words spoken.

Rhonda Byrne

Bạn có khả năng điều khiển tất cả mọi thứ. Bạn có thể khiến những suy nghĩ tiêu cực rời xa mình bằng cách nói câu thần chú:

“Biến đi! Ngươi không có quan hệ gì với ta cả. Ta là Tinh thần. Ta chỉ nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp và hoàn mỹ của Tinh thần.”

Chưa bao giờ nói những lời chân thực hơn thế.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Hồi đầu cân nhắc từ “dung nạp” để nghe có vẻ hay ho và nguy hiểm hơn. Sau đó tra từ điển thì ra được:

  • Dung nạp: nhận cho tồn tại trong phạm vi thuộc quyền tác động của mình
  • Chứa đựng: có giữ ở bên trong

Thì từ “chứa đựng” sát nghĩa với “habor” (chứa chấp; che giấu, cho ẩn náu) hơn. Thế là chọn “chứa đựng”.

Sau đó lại phát hiện “habor” có thêm có một nghĩa nữa, như từ điển ghi, là nuôi dưỡng (ví dụ:ý nghĩ xấu). Thế là chốt kèo: habor = nuôi dưỡng (những ý nghĩ tốt đẹp…).

Con chữ cũng lắm công phu.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: