The Secret | Bí mật 26/365

When you are just beginning to deliberately manage the frequency of your being (through your thoughts and feelings), you may find there are some ups and downs, and that you are jumping from one frequency to another. This stage is so short, and in no time at all you will begin to stabilize on a higher frequency, and then a higher frequency, forever climbing higher and higher.

It took some practice to walk, didn’t it? But with determination you did it. There is no difference.

Rhonda Byrne

Khi mới bắt đầu để tâm đến việc quản lý tần số hiện hữu của chính mình (thông qua suy nghĩ và cảm xúc), bạn thi thoảng sẽ thấy sự trồi sụt và cảm nhận những biến chuyển từ tần số này sang tần số khác. Giai đoạn này rất ngắn, và chẳng bao lâu, bạn sẽ bắt đầu ổn định ở tần số cao hơn, cao hơn nữa, tiếp tục leo cao và mãi cao hơn nữa.

Con đường nào cũng cần trải qua thử thách, nhưng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn sẽ thực hiện được. Tất cả đều như vậy, không có ngoại lệ.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: