The Secret | Bí mật 25/365

You can change the path of your life from dark to light or from negative to positive. Every single time you focus on the positive you are bringing more light into your life, and you know that light removes all darkness. Gratitude, love, kind thoughts, words, and actions bring light and eliminate the darkness.

Fill your life with the light of positivity!

Rhonda Byrne

Bạn có thể thay đổi đường đời của mình từ bóng tối sang ánh sáng hay từ tiêu cực thành tích cực. Mỗi khi tập trung vào điều tích cực, bạn sẽ mang thêm ánh sáng vào cuộc đời mình. Và bạn biết đấy, ánh sáng xóa tan đi màn đêm. Lòng biết ơn, tình yêu thương, những suy nghĩ, lời nói và hành động tử tế đều mang lại ánh sáng, xóa tan bóng tối.

Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn với ánh sáng của năng lượng tích cực!

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

One thought on “The Secret | Bí mật 25/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: