The Secret | Bí mật 18/365

According to the law of attraction, the path to eradicating disease is not to fight it. If you decide you are going to fight a disease, your focus is on fighting the disease, and we attract what we are focusing on. Allow the doctors you have chosen to do their work, and keep your mind focused on well-being.

Think thoughts of well-being. Speak words of well-being. And imagine yourself completely well.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Theo luật hấp dẫn, con đường diệt trừ bệnh tật không phải là chống lại nó. Nếu bạn quyết định sẽ chiến đấu với một căn bệnh, thì trọng tâm của bạn là chống lại căn bệnh đó, và chúng ta thu hút những gì chúng ta đang tập trung vào. Hãy để cho các bác sĩ mà bạn chọn được làm công việc của họ, và hướng tâm trí của bạn tập trung vào sự khỏe mạnh.

Hãy nghĩ đến những suy nghĩ về sức khỏe, nói những lời về sự khỏe mạnh, và tưởng tượng bạn hoàn toàn mạnh khỏe.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?” (Nam Cao). Nhưng khi có việc gì đó khiến họ thay đổi sự tập trung, tự nhiên lại chẳng còn nhận ra cảm giác của cơn đau.

Thời Tam Quốc, Quan Vũ vì trúng tên độc mà phải cạo xương, dù lúc đó chưa tìm được thuốc mê hay tê gì cả. Thay vì như những người bị thương khác, sẽ theo thói quen mà nhìn thầy thuốc xử lý vết thương, hoặc vì sợ quá mà quay mặt đi, đầu vẫn tập trung vào chỗ đang thương hở, cắn răng chịu đựng hoặc vùng vẫy đau đớn; Quan Vũ đã tập trung toàn bộ trí lực của mình vào ván cờ cùng Mã Lương. Nhờ thay đổi sự tập trung và tin tưởng vào tay nghề của Hoa Đà, ông đã vui vẻ cười nói, giữ được hình tượng điềm tĩnh trước mặt binh sĩ, lại giúp Hoa Đà thuận lợi hơn trong việc chữa trị. Nhờ đó mà vết thương độc của ông cũng sớm lành hẳn.

Sharing

“Does a person with a sore foot ever forget their sore leg and think of something else?” (Nam Cao) But when something causes them to change their focus, it is natural to no longer recognize the sensation of pain.

During the Three Kingdoms period, Guan Yu had to shave his bones because he was hit by a poisonous arrow, even though he could not find any anesthetic or numbing medicine at that time. Instead of like other injured people, they will follow the habit of watching the doctor treat the wound, or because they are too afraid to turn their face away, their head still focuses on the open wound, gritting their teeth to endure or struggling in pain, Guan Yu has focused all his mind on the game of chess with Ma Liang. By changing his focus and trusting in Hua Tuo’s skills, he happily laughed and talked, maintained a calm image in front of the soldiers, and helped Hua Tuo more convenient in treatment. Thanks to that, his poisonous wound also soon healed.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 18/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: