The Secret | Bí mật 17/365

What does it feel like to be in harmony with the Universe?

It is the same feeling as when you float on water. If you are tense, or if you resist the water, you will sink. If you surrender to the water, the water will support you and you will float. That is the feeling, and that is how you harmonize yourself with the Universe.

Let the tension go and float!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Thế nào là cảm giác hòa hợp với Vũ trụ?

Nó giống như khi bạn nổi trên mặt nước. Nếu bạn căng thẳng, hoặc nếu bạn chống lại nước, bạn sẽ chìm. Nếu bạn phó thác cho nước, nước sẽ nâng đỡ bạn và bạn sẽ nổi. Chính là cảm giác đó! Và đó là cách bạn hòa hợp với Vũ trụ.

Hãy để sự căng thẳng trôi đi và hãy cứ bồng bềnh!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

2017 – Tự bơi ra đảo Kê Gà, Bình Thuận

Ca của mình không biết có được gọi là biết bơi không.

Từ nhỏ mình đã tắm sông, được cha lấy hai trái dừa khô cột lại làm phao kẹp vô nách mà bơi tỏm tỏm trong cái mương nước sau nhà nội.

Lớp 10, cả khối được phổ cập bơi lội. Đám học trò xúm nhau đi học ở hồ bơi Hoàng Lam. Kỹ thuật bơi mình nắm chắc trong lòng bàn tay.

Nhưng mãi không tập thở và đứng nước được (vì ngay lần đầu tiên bơi ra chỗ sâu, mình bị trượt phao và đạp mãi không thành, cứ vùng vẫy hớp nước cho đến khi thầy giáo lấy cây vợt lá kéo mình vô bờ). Thế là suốt 2 tháng học bơi, mình vẫn ở mãi trong cạn bì bõm. Trước khi đến ngày thi, mẹ dẫn ra hồ bơi thiếu nhi để tập. Nếu nín thở ụp mặt xuống nước thì mình có thể bơi một lèo hết cả đoạn dài, cho đến khi hết hơi. Nhưng đó không phải cách! Rồi có anh trai nọ tiếp cận và hướng dẫn mình. Đó là lần đầu tiên mình có thể bơi thoải mái và quan trọng là thở được! Hơi tiếc vì lúc đó đang cận, đi bơi không đeo kiếng nên chẳng nhìn rõ được mặt anh. Rồi sau đó, cũng không có sau đó.

Ngày đi thi, thầy yêu cầu các trò đứng lên bục nhảy tỏm xuống, không được phóng. Vì cái hồ có bao xa đâu, phóng một cái là hết đường, còn bơi chi nữa.

Mình cứ đứng lần lựa mãi chẳng dám nhảy, thì thầy đẩy một cái ào, rơi tõm xuống tận đáy, đạp chân thật mạnh để ngoi lên hớp miếng hơi, rồi lại chìm xuống. Lần thứ hai, cố gắng đạp ngoi lên và bắt đầu quạt tay. Đi rồi. Mình đã dùng hết sức bình sinh để bơi vào bờ với tư thế bơi sải.

Ra bãi xe, thầy thể dục trường mình khen “nhỏ này bơi đẹp”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình thật sự bơi hoàn chỉnh, cho đến tận bây giờ.

Tới hồi đi làm, cũng không ngờ mình lại can đảm đeo phao vượt biển (hình). Lúc đầu cứ bám dây rồi dùng tay lần tới. Mệt. Mình thử ngửa ra và men theo sợi dây để giữ đúng phương hướng, rồi vẫy nhẹ chân để tiến tới. Đó là một trải nghiệm thú vị. Chỉ cần thả lỏng và nương theo nước, nước sẽ nâng đỡ mình, thật.

Sharing

I don’t know if my case is called I can swim.

Since I was a child, I have bathed in the river, my father took two dried coconuts and tied them up as a buoy, clipped to my armpits, and swam in the ditch behind my grandfather’s house.

In 10th grade at high school, the whole grade is universally swimming. The students gathered to go to school at Hoang Lam swimming pool. Swimming technique I firmly grasp in the palm of my hand.

But I couldn’t practice breathing and standing in the water (because the first time I swam to a deep place, I slipped and kicked the float and couldn’t do it, I kept struggling to drink water until the teacher pulled me to the shore with a leaf racket). So, during 2 months of learning to swim, I was still in the water. Before the exam day, my mother took me to the children’s swimming pool to practice. If we hold our breath and face down in the water, we can swim all the way through, until we run out of breath. But that’s not the way! Then a brother approached and guided me. It was the first time I was able to swim comfortably and most importantly, breathe! It’s a pity because at that time I was near, swimming without glasses so I couldn’t see his face clearly. Then after that, not after that.

On the day of the exam, the teacher asked the students to stand on the podium to jump down, not to launch. Because the lake is not far away, one launch is the end of the road, no more swimming.

I just stood there and dared not to jump, but the teacher gave me a big push, fell to the bottom, kicked my feet hard to come up to take a breath of air, and then sank again. The second time, try to get up and start fanning your arms. Gone. I used all my strength to swam to shore with a stride.

Going to the parking lot, my school’s gym teacher praised “this little girl swims beautifully”. That was the first and only time I really swam completely, until now.

When I went to work, I did not expect that I would have the courage to wear a lifebuoy across the sea (pictured). Hold on to the rope at first, then use your hands next time. Tired. I tried leaning back and following the rope to stay in the right direction, then waved my legs slightly to move forward. It was an enjoyable experience. Just relax and lean on the water, the water will support you, really.

2017 – Swim to Ke Ga island, Binh Thuan

365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 17/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: