The Secret | Bí mật 15/365

Beginning to ask questions about life is a sign you are having a major breakthrough.

The Truth of Life is right here for everybody, as it has always been, but only the ones who ask questions receive the answers and discover the truth. When we ask questions, deeply wanting to know the answers, we will attract the answers in a form that we can understand.

To receive answers in life, you must begin to ask.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bắt đầu đặt câu hỏi về cuộc sống là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một bước đột phá lớn.

Chân lý của cuộc sống luôn ở bên cạnh mỗi chúng ta, như nó vốn vẫn như vậy. Nhưng chỉ những ai đặt câu hỏi mới nhận được câu trả lời và khám phá ra chân lý. Khi chúng ta đặt câu hỏi và khao khát biết được câu trả lời, chúng ta sẽ thu hút các đáp án ở dạng mà chúng ta có thể hiểu được.

Để nhận được câu trả lời trong cuộc sống, bạn phải bắt đầu hỏi.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Tự nhiên nhớ tới hai câu thơ của Tố Hữu:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim

Sharing

Suddenly remember two lines of poet To Huu:

From then on in my summer sun
The sun of truth shines through the heart
My soul is a flower garden
Very fragrant and full of birdsong


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 15/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: