The Secret | Bí mật 14/365

The greatest revolution in our generation is the discovery that human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives.

William James (1842-1910)

Click to read my sharing in English below

Cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế hệ của chúng ta là phát hiện ra rằng con người, bằng cách thay đổi những thái độ bên trong của tâm trí, có thể thay đổi các khía cạnh bên ngoài của cuộc sống.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Giống như ông bà ta có câu: Tâm sinh tướng. Tâm tốt thì tướng cũng đẹp hơn. Tâm hồn bình an, phong thái cũng tự nhiên nho nhã.

Sharing

Like our grandparents have a saying: Mood creates appearance. If the mind is good, the general will also be more beautiful. Peace of mind, and naturally elegant demeanor.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 14/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: