The Secret | Bí mật 12/365

Persist, persist, persist, and you will reach a point where the principles of The Secret become second nature you. You will become so aware of the words that people speak, especially when they speak of things they don’t want. You will become so aware of the words that you speak.

When you reach this point, it is a sign that you are becoming more and more aware! You are becoming more consciously aware!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Kiên trì, kiên trì, kiên trì, và bạn sẽ đạt đến một điểm mà ở đó các quy tắc của Bí mật sẽ chuyển hóa thành trạng thái tự nhiên thứ hai của bạn. Bạn sẽ nhận thức được nội dung mà người khác nói, đặc biệt là khi họ nói về những điều mà họ không muốn. Bạn sẽ thấu hiểu lời nói của chính bạn.

Khi bạn đạt đến điểm này, là biểu hiện cho thấy bạn đang ngày càng nhận thức rõ ràng hơn! Bạn đang trở nên thức tỉnh!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Lượng đủ thì chất đổi. Chờ đến ngày tỉnh thức.

Sharing

The quantity is enough, the quality is changed. Waiting for the day of awakening.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 12/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: