The Secret | Bí mật 10/365

You are a unique and magnificent human being. Of all the billions of people on the planet, there is not another You. and your very existence is vital to functioning of our Universe, because you are one part of the whole Universe. All that you see, and all that there is, could not exist without you!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bạn là một bản thể độc nhất và tuyệt vời. Trong cả hàng tỷ người trên Trái Đất, không có một Bạn nào khác. Sự tồn tại của bạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự vận hành của Vũ trụ. Bởi vì, bạn là một phần của toàn Vũ trụ. Những gì bạn thấy, những gì hiện hữu, không thể tồn tại nếu không có bạn!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Mỗi người là một cá thể độc lập. Dù là anh chị em sinh đôi vẫn có những điểm riêng. Vậy nên, hãy cứ là chính mình. Học hỏi và tiếp thu những giá trị tốt đẹp, và chuyển hóa nó thành cái của riêng mình, không phải của ai khác.

Sharing

Each person is an independent individual. Even though they are twins, they still have their own characteristics. So just be yourself. Learn and absorb good values, and transform it into your own, not someone else’s.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

6 thoughts on “The Secret | Bí mật 10/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: