The Secret | Bí mật 5/365

Look for the gifts in everything, especially when you are facing what appears to be a negative situation. Everything that we attract causes us to grow, which means that ultimately everything is for our own good.

Adjusting to a new path and a new direction will require new qualities and strengths, and these qualities are always exactly what we need to acquire in order to accomplish the great things ahead in our life.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Tìm kiếm món quà từ trong mọi ngõ ngách, đặc biệt là khi bạn đối mặt với những điều tiêu cực. Tất cả mọi thứ đến với chúng ta đều sẽ làm chúng ta phát triển, có nghĩa là đến cuối cùng, mọi thứ xuất hiện đều đem lại lợi ích cho mình.

Để thích nghi với một con đường mới và một hướng đi mới, sẽ đòi hỏi những phẩm chất và sức mạnh mới, và những phẩm chất này chính là những gì mà chúng ta cần có, để hoàn thành những điều lớn lao phía trước.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Những tình huống tồi tệ hay bất ngờ xảy đến, là để thử thách khả năng, trí tuệ và sức lực của mình. Vượt qua nó, mình có thêm bài học, và bản thân cũng trưởng thành thêm chút.

Sharing

Bad or unexpected situations happen, are to test your ability, intelligence and strength. Overcoming it, we have more lessons, and we also mature a bit.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

10 thoughts on “The Secret | Bí mật 5/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: