The Secret | Bí mật 1/365

The Secret contains clear principles on how to live your life in accordance with the natural laws of the Universe, and the most important thing for any person to do is to LIVE IT. You can only become the Master of your life by LIVING IT!

As we travel through a year of teachings, the clarity, understanding, and wisdom you will receive every day will help you live the laws that govern human beings, so you may truly become the Master of your life.

May the joy be with you,

Rhonda Byrne

Bí mật chứa đựng những nguyên tắc rõ ràng về cách cuộc sống vận hành phù hợp với quy luật của Vũ trụ, và điều quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng phải làm, đó chính là SỐNG. Bạn chỉ có thể trở thành Người làm chủ cuộc đời mình bằng cách SỐNG!

Khi trải qua một năm truyền thụ và lĩnh hội, sự minh mẫn, hiểu biết và trí tuệ mà bạn nhận được mỗi ngày sẽ giúp bạn tuân thủ các quy luật chi phối nhân loại, nhờ vậy bạn có thể thực sự trở thành Người làm chủ cuộc đời mình.

Cầu mong niềm vui sẽ đến với bạn,

Rhonda Byrne

Người dịch: Mai Lam


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: